Posiedzenie Zarządu Powiatu 19 marca 2015 r.

Na posiedzeniu 19 marca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2014 rok.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– informację o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
– sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zarządu Powiatu w Hajnówce w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok, oraz inne wnioski wyrażając zgodę na ich dokonanie.

Powrót na początek strony