Posiedzenie Zarządu Powiatu 19 sierpnia 2015 r.

Na posiedzeniu 19 sierpnia 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku do realizacji zadań inwestycyjnych,
– w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty porozumień, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekt porozumienia zawieranego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bielskiego oraz określenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie,
– projekt porozumienia zawieranego z Powiatem Pruszkowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bielskiego oraz określenia warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego niezbędnych do stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach wsi Orla, gm. Orla, stanowiących ciąg drogi powiatowej nr 1654B Bielsk Podlaski – Parcewo – Orla – Dubicze Cerkiewne – Werstok – droga 1652B.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawach związanych z dokonaniem zmian w planach finansowych szkół oraz wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Powrót na początek strony