Posiedzenie Zarządu Powiatu 21 maja 2015 r.

Na posiedzeniu 21 maja 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz projekt aneksu nr 22 do umowy z dnia 29 grudnia 2010 r. zawartej z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności WTZ w Bielsku Podlaskim, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jego podpisania.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiatowy Zarząd Dróg płytek chodnikowych.

Powrót na początek strony