Posiedzenie Zarządu Powiatu 22 października 2015 r.

Na posiedzeniu 22 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2015,
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego (dotyczy zadania pn. „II Półmaraton Bielski” realizowanego przez Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa),
– w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za III kwartał 2015 r., udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 r. oraz zatwierdził projekty odpowiedzi na wnioski komisji stałych Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentami:
– sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z wyników kontroli funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
– projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
– informacją nt. rachunku wyników SPZOZ w Bielsku Podlaskim na 31 sierpnia 2015 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekt oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia z 8 września 2015 r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jego podpisania.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony