Posiedzenie Zarządu Powiatu 23 czerwca 2014 r.

Na posiedzeniu Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:

– odpowiedzi na wnioski komisji stałych Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok.
Ponadto Zarząd zapoznał się z projektem odpowiedzi na pisma mieszkańca powiatu, w sprawie odmowy udostępnienia do wglądu akt z postępowań skargowych rozpatrzonych w 2013 r. przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz z uchwałą Rady Gminy Boćki opiniującej pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w powiecie bielskim w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty porozumień, aneksów do zawartych porozumień i umów, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekt porozumienia w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 27.03.2014 r. w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu iławskiego oraz ustalenia warunków pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie,
– projekt umowy nr 1/16/2014 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014,
– projekt umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Bielskim w 2014 roku,
– projekt aneksu do porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w Powiecie Bielskim zawartego pomiędzy Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku a Powiatem Bielskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Bielskiego,
– dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2014 r.,
– dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

 

pd

Powrót na początek strony