Posiedzenie Zarządu Powiatu 23 kwietnia 2015 r.

Na posiedzeniu 23 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego,
– w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za I kwartał 2015 r.
Zarząd Powiatu podjął decyzje w sprawie:
– oddania w trwały zarząd nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (dotyczy nieruchomości w obrębie Budlewo, gm. Wyszki, zajętej pod drogę powiatową nr 1578B Budlewo – Ignatki),
– oddania w trwały zarząd nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (dotyczy nieruchomości w obrębie Spieszyn, gm. Brańsk, zajętej pod drogę powiatową nr 1698B Puchały Stare – Spieszyn – Koryciny – Czaje – Czaje Wólka).

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zapoznał się z informacjami i sprawozdaniami:
– informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w sprawie wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu i skutków finansowych,
– sprawozdaniem finansowym z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim za I kwartał 2015 roku,
– sprawozdaniem z działalności i wydatkowania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim w 2014 roku.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty dokumentów, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
a) projekt Oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z Powiatu Białostockiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bielskiego,
b) projekt aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/P/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z Powiatu Bielskiego do placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Białostockiego,
c) projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 roku praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek:
– położonych na gruntach wsi: Parcewo, Wólka, Mikłasze, Orla, Reduty, stanowiących ciąg drogi powiatowej nr 1654B (Bielsk Podlaski – Parcewo – Orla – Dubicze Cerkiewne – Werstok – droga 1652B),
– położonych na gruntach wsi Kożyno i Stupniki, stanowiących ciąg drogi powiatowej nr 1605B (droga nr 1604B – Kożyno – Koźliki - Lachy),
– położonych na gruntach wsi Reduty, stanowiących ciąg drogi powiatowej nr 1677B (droga nr 1654B – Reduty).

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych sprawach.

Powrót na początek strony