Posiedzenie Zarządu Powiatu 24 lutego 2015 r.

Pięć podjętych uchwał własnych, przyjęte cztery projekty uchwał Rady Powiatu, podpisane cztery porozumienia oraz rozpatrzone inne materiały – to efekt pracy Zarządu Powiatu na 11. posiedzeniu w dniu 24 lutego br.

Pośród podjętych przez Zarząd Powiatu uchwał dwie dotyczyły zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2014 roku – Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Bielsku Podlaskim oraz Stowarzyszeniu Klekociaki w Boćkach. Pozostałe uchwały podjęto w sprawach: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim do realizacji projektu partnerskiego „Współpraca na rzecz jakości kształcenia i szkolenia zawodowego” (WKSZ) w ramach Programu Erasmus+ oraz w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Przygotowując się do zbliżającej się sesji Rady Powiatu, Zarząd zaopiniował i skierował na jej obrady projekty uchwał: w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznacza środki PFRON w 2015 roku; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu; autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 r. oraz autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022.

Zarząd zatwierdził i podpisał porozumienia zawierane z innymi samorządami w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie. Porozumienia zawarto z Powiatem Białostockim i Powiatem Polickim. Ponadto zawarto porozumienie z Powiatem Wysokomazowieckim dotyczące pokrycia części kosztów rehabilitacji uczestników z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach.

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zawarcia przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim umowy najmu pomieszczeń ze Starostą Bielskim, realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na cele związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2015 rok.

 

pd

Powrót na początek strony