Posiedzenie Zarządu Powiatu 26 marca 2015 r.

Na posiedzeniu 26 marca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2014 rok,
– w sprawie upoważnienia Starosty Bielskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim do podpisania umowy, złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego i podejmowania decyzji dotyczących merytorycznej i finansowej realizacji projektu skierowanego do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
– w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wraz ze specyfikacją sald występujących na koniec 2014 roku.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz projekt odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu związany z informacją o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył sprawozdania i informacje:
– sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2014 rok,
– informację dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim nt. wyników kontroli POW NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia w sprawie ocen prawidłowości postępowania personelu medycznego wobec zmarłego 62-letniego mężczyzny
– informację naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie uwag wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekt aneksu nr 3 do umowy dzierżawy przyłącza ciepłowniczego służącego do dostawy ciepła do tzw. starej części budynku Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jego podpisania.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych sprawach.

Powrót na początek strony