Posiedzenie Zarządu Powiatu 27 sierpnia 2015 r.

Na posiedzeniu 27 sierpnia 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pt. „Pokaz królików rasowych i ptactwa ozdobnego dla dzieci i młodzieży połączone z kontaktem adresatów z eksponatami w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17”, zleconego do realizacji w 2015 roku Podlaskiemu Związkowi Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
– w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,,Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,
– w sprawie zaopiniowania powołania Marzeny Pogorzelskiej-Ciołek na stanowisko wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 6,
– uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w gminie Boćki,
– w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2596/9 o pow. 0,6840 ha, zabudowanej budynkiem byłej bursy szkolnej,
– w sprawie ustalenia wysokości wadium w organizowanym przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej mienie Powiatu Bielskiego,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Ponadto Zarząd zatwierdził projekt ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości - budynku byłej bursy szkolnej.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zatwierdził projekt umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Bielskim w 2015 r., upoważniając Starostę i Wicestarostę do jej podpisania.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony