Posiedzenie Zarządu Powiatu 29 czerwca 2015 r.

Na posiedzeniu 29 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie upoważnienia Starosty Bielskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, podpisania umowy i podejmowania decyzji dotyczących merytorycznej i finansowej realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie zbycia środka trwałego będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
Zarząd zatwierdził bilans skonsolidowany Powiatu Bielskiego za 2014 rok.

Zarząd zapoznał się z dokumentami:
– informacją naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zawarcia przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim pierwszej umowy najmu lokalu użytkowego,
– uchwałą nr VIII/61/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie remontu drogi krajowej nr 66 na odcinku Kleszczele – Bielsk Podlaski.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony