Posiedzenie Zarządu Powiatu 3 czerwca 2015 r.

Na posiedzeniu 3 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie określenia terminów przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów własnych, przez jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zapoznał się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2014 rok, wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2014 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekt umowy zawieranej z Gminą Miejską Bielsk Podlaski w sprawie określenia zasad udziału stron w realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1601B, ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza”, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jego podpisania.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych sprawach.

Powrót na początek strony