Posiedzenie Zarządu Powiatu 3 lutego 2015 r.

Trzeciego lutego miało miejsce dziewiąte posiedzenie Zarządu Powiatu V kadencji. W porządku obrad znalazło się m.in. opiniowanie materiałów sesyjnych, podjęcie uchwał w określonych sprawach, zatwierdzenie umów i porozumień oraz rozpatrzenie wniosków w bieżących sprawach Powiatu.

W związku ze zbliżającą się w lutym sesją Rady Powiatu, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za ubiegły rok oraz projektami uchwał dotyczącymi powołania komisji stałych Rady Powiatu i planów i prac na bieżący rok.

Zatwierdzono projekt umowy w sprawie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Bielskiego i przechowywania ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz podpisano porozumienie zawierane z Powiatem Hajnowskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Zarząd podjął uchwały dotyczące zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2014 roku – Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” realizującego zadanie: „Podlasko-poleskie spotkania w tradycji »Po majowuj rosi«” oraz uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Ponadto rozpatrzono wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu dotyczącego bieżącego funkcjonowania oraz zatwierdzono wniosek składany do Wojewody Podlaskiego niezbędny do stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działki położonej na gruntach wsi Torule, gmina Boćki, wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej Oleksin – Burchaty – Torule – Wojtki.

 

pd

Powrót na początek strony