Posiedzenie Zarządu Powiatu 3 września 2015 r.

Na posiedzeniu 3 września 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim na przystąpienie do partnerstwa oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
– w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zapoznał się z rachunkiem wyników SPZOZ w Bielsku Podlaskim na dzień 31 lipca 2015 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2015 rok oraz wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016 nauczycieli emerytów.

Powrót na początek strony