Posiedzenie Zarządu Powiatu 30 kwietnia 2015 r.

Na posiedzeniu 30 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie reprezentacji Powiatu Bielskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
– w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty dokumentów, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekt aneksu do umowy z dnia 12.08.2014 r. w sprawie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 roku praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach wsi: Augustowo, Stryki, Malinowo, Niewino Kamieńskie, Sasiny, Pulsze, Wyszki, Krupice, Koćmiery, Ignatki, Budlewo, Topczewo, stanowiących ciąg drogi powiatowej nr 1574B (Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada – Augustowo – Wyszki - Topczewo).

Zarząd zapoznał się z uchwałą nr II-00321-79/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bielskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2014/2015 uczniowi klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz w sprawach dotyczących dokonania zmian w planach finansowych szkół ponadgimnazjalnych. Posiedzenie Zarządu Powiatu 14 maja 2015 r.

Powrót na początek strony