Posiedzenie Zarządu Powiatu 5 czerwca 2014 r.

Podczas obrad 146. posiedzenia Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:

– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania nowego statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim, – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014 – 2022.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wniosek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego nowego projektu pn. „Aktywność szansą młodych” oraz zatwierdzono zmiany w planach finansowych jednostek: Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (na wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego).

Ponadto Zarząd zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opiniującą pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok.

 

pd

Powrót na początek strony