Posiedzenie Zarządu Powiatu 5 listopada 2015 r.

Na posiedzeniu 5 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.,
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty” realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bielsku Podlaskim),
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Powiatu Bielskiego” realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego),
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej Staroście Bielskiemu, przedkładając zatwierdzony materiał na sesję Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty umów i aneksu do zawartych umów, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– aneks nr 25 do umowy z 29 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności WTZ w Bielsku Podlaskim,
– projekt umowy zawieranej z Gminą Miejską Bielsk Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont drogi powiatowej nr 1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w kierunku miejscowości Augustowo”.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 roku praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach wsi: Piliki, Szastały, Pietrzykowo-Gołąbki oraz Bolesty.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony