Posiedzenie Zarządu Powiatu 6 sierpnia 2015 r.

Na posiedzeniu 6 sierpnia 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze 2015 roku,
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pt. „IV Tur de Bielsk 2015”, zleconego do realizacji w 2015 roku Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa,
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pt. „Najlepsza rehabilitacja to ruch i integracja”, zleconego do realizacji w 2015 roku Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”,
– w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2015 roku,
– w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015 -2022, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r.,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismami i informacjami:
– informacją o wydzierżawianych pomieszczeniach i budynkach stanowiących mienie Powiatu Bielskiego według stanu za miesiąc czerwiec 2015 roku,
– informacją naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zawarcia przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, pierwszej umowy najmu nieruchomości z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych i zapewnienie niezbędnych ciągów komunikacyjnych,
– pismem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania przy nieruchomości pod adresem: ul. Mickiewicza 50-54 w Bielsku Podlaskim,
– informacją p.o. Kierownika Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego na temat rozmiaru szkód spowodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne w dniach 18-19 lipca na terenie powiatu bielskiego.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekt aneksu nr 23 do umowy z dnia 29 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności WTZ w Bielsku Podlaskim, upoważniając Wicestarostę i innego członka Zarządu Powiatu do jego podpisania.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony