Posiedzenie Zarządu Powiatu 8 października 2015 r.

Na posiedzeniu 8 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Blisko natury”, realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej),
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Wie to przecież każdy zuch – w zdrowym ciele zdrowy duch”, realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej),
– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku (dotyczy zadania pn. „Rehabilitacja w wodzie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy - Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim),
– w sprawie zmiany uchwały nr 41/134/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015 oraz w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat wnoszonych przez nauczycieli za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiał sesyjny - informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, przygotowaniu do nowego roku szkolnego oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez powiat bielski.
Zarząd zatwierdził projekt odpowiedzi na wniosek radnego Rady Powiatu w sprawie podjęcia działań zmierzających do usprawnienia przekazywania informacji o nocnych dyżurach aptek.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekt Porozumienia zawieranego między stronami umowy nr 13/1/2015 z dnia 3 marca 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Ręcznik w rozmiarze XXL”, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jego podpisania.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony