Posiedzenie Zarządu Powiatu 9 lipca 2015 r.

Na posiedzeniu 9 lipca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bielskiego,
– w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
– w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim do przystąpienia w roli partnera do realizacji projektu pt. „Elastyczni i mobilni – aktywizacja osób z terenów województwa podlaskiego i mazowieckiego”,
– w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 r.
Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.
Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekt umowy w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jej podpisania.

Zarząd zapoznał się z rachunkiem wyników SPZOZ w Bielsku Podlaskim na 31 maja 2015 r.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony