Posiedzenie Zarządu Powiatu 9 września 2015 r.

Na posiedzeniu 9 września 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2015 roku,
– w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim do kategorii drogi gminnej,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie ustalenia wytycznych oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok. Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony