Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

Ilustracja do artykułu family-2057301_640.jpg

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli, i która stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w Centrum z pomocy psychologa, pedagoga oraz specjalisty do pracy z rodziną.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione i ograniczone władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17
tel. 85 833 26 76, e-mail centrum3maja@poczta.onet.pl

 

md

Powrót na początek strony