Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad XX sesji 14 lutego br. podjęła uchwałę przyjmującą do realizacji powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie bielskim w latach 2017-2021.

Ilustracja do artykułu wheelchair-1629490_960_720.jpg

Jest to realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także polityka Polski i państw członkowskich Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych zmierzającej do poszanowania odmienności i usunięcia barier stojących na drodze do realizacji pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia społecznego. Realizacja tej polityki spoczywa nie tylko na organach państwa, ale także na lokalnych samorządach.

Program jest kontynuacją zamierzeń i działań, jakie zostały wytyczone w trzech poprzednich programach, tj. na lata 2003-2006, 2007-2011 i 2012-2016. Został on poszerzony o cele i założenia, które zebrano od samorządów, placówek i ośrodków pomocy społecznej, instytucji, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bielskiego oraz uwzględniają doświadczenia z współpracy z niepełnosprawnymi mieszkańcami powiatu i zgłaszanymi przez nich potrzebami w zakresie poprawy życia codziennego.

Celem programu jest zminimalizowanie skutków niepełnosprawności i aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego oraz tworzenie im warunków do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. W związku z tym przy opracowywaniu programu przyjęto następujące założenia:
– stworzenie możliwości w jak największym stopniu rehabilitacji zawodowej, psychologicznej i społecznej osób niepełnosprawnych,
– wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych,
– wykorzystanie szeroko rozumianego lokalnego potencjału w procesie integracji osób niepełnosprawnych,
– skoordynowanie działań samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
– doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym.

Podejmowane działania zawarte w programie mają zmierzać do tego, aby osoby niepełnosprawne czuły się pełnoprawnymi mieszkańcami naszego powiatu.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych będą skuteczne, jeżeli nie będą dotyczyły jedynie obszaru pomocy społecznej, lecz będą miały swoje odzwierciedlenie w innych zadaniach realizowanych przez samorządy, instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu bielskiego. Z tego względu do realizacji programu pozyskiwaniu będą partnerzy samorządu powiatowego:
– samorządy miejskie i gminne z terenu powiatu bielskiego,
– stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu bielskiego,
– pracodawcy, instytucje i placówki zdrowia z terenu powiatu bielskiego,
– szkoły i przedszkola z terenu powiatu bielskiego,
– mieszkańcy powiatu bielskiego.

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest zgodny z założeniami i celami przyjętymi w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2018. Powiat Bielski, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, każdego roku będzie składał Wojewodzie Podlaskiemu informację z jego realizacji.

 

pd

Powrót na początek strony