Praca Zarządu Powiatu w kwietniu br.

W kwietniu br. Zarząd Powiatu obradował na trzech posiedzeniach: 9, 17 i 29 kwietnia.

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, na łączną sprzedaż lokali stanowiących mienie Powiatu Bielskiego, znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu na łączną sprzedaż lokali znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie ustalenia wysokości wadium w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż lokali znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim” w zakresie dotyczącym przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (etap I).

Ponadto Zarząd Powiatu zatwierdził projekt ogłoszenia w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na łączną sprzedaż lokali znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim.

Zarząd rozpatrzył i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Bielskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2013 rok, sporządzonym po ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz zatwierdził projekty porozumień:
– w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu polickiego oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie,
– w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu powiatu bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu białostockiego oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie,
– porozumienia zawieranego z Gminą Bielsk Podlaski w sprawie wykonania remontu dachu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim” w zakresie dotyczącym przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (etap I),
– wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiatowy Zarząd Dróg 400 szt. płytek chodnikowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.
– wnioski naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i dokonania wyboru wykonawcy oraz zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego i dokonania wyboru wykonawcy na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planach finansowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego.

W dniu 17 kwietnia Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, przyjął sprawozdanie finansowe z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim za I kwartał 2014 roku oraz zapoznał się z pismem samorządów powiatowych i gminnych do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694, odcinka drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z budową skrzyżowania typu rondo.

Na posiedzeniu 29 kwietnia Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za I kwartał 2014 r. oraz zatwierdził łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ponadto Zarząd, po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Inspektoratu oraz zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bielskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r.

Powrót na początek strony