Projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu na posiedzeniu 15 listopada br. podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok.

Ilustracja do artykułu office-620822_640.jpg

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok przedstawia następujące założenia:
1) Planowane osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości ok. 60 mln zł, w tym:
– dochodów bieżących ok. 50 mln zł,
– majątkowych 10 mln zł co stanowi ok. 17 proc. dochodów ogółem.

Plan dochodów na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 jest większy o 461 tys. zł, majątkowych o 745 tys. zł, a bieżących mniejszy o 284 tys. zł. Różnicę głównie stanowią środki zewnętrzne na zadania własne i z zakresu administracji rządowej.

2) Planowane wydatki budżetu Powiatu ogółem na 2018 rok wynoszą 64,5 mln zł, z tego:
– bieżące w wysokości 48 mln zł,
– majątkowe w wysokości 17 mln zł, co stanowi ok. 26 proc. wydatków ogółem.

Plan wydatków ogółem na 2018 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku jest większy o prawie 4 mln zł, w tym: wydatków bieżących większy o 2,7 mln zł, a majątkowych większy o 1,3 mln zł. Zwiększenie wydatków na 2018 rok w porównaniu do 2017 roku wynika z ujęcia w planie na 2018 rok większych kwot na realizację zadań z udziałem środków europejskich oraz większych kwot na zadania inwestycyjne.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4,5 mln zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich, wolnymi środkami i kredytem. Natomiast przewidywane wykonanie wyniku finansowego za 2017 rok zamknie się deficytem w kwocie ok. 1 mln zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową i wolnymi środkami.

Wśród zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w 2018 roku, należy wymienić następujące:

  1. Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – łączna wartość zadania wynosi ok. 9 mln zł;
  2. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski” – łączna wartość zadania wynosi 5,2 mln zł;
  3. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno- wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną” – łączna wartość zadania wynosi ok. 2 mln zł;
  4. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” – łączna wartość zadania wynosi 2 mln zł;
  5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1670B ulica w miejscowości Krywiatycze” – łączny koszt 1,6 mln zł;
  6. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1601B przez rzekę Biała (w miejscowości Biała) wraz z rozbudową dojazdów” – łączna wartość zadania wynosi 2,5 mln zł.

 

NT

Powrót na początek strony