Stan dróg powiatowych w latach 2015-2018

Powiat Bielski zarządza 631 km dróg, z czego 29,40 km są to drogi miejskie (położone w granicach administracyjnych Bielska Podlaskiego i Brańska), 601,60 km to drogi pozamiejskie oraz 65 obiektów mostowych.

Ilustracja do artykułu Popławy.jpg

Przebudowana droga powiatowa w Popławach

Drogi te są uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu ponadlokalnym i to głównie one na co dzień są wykorzystywane przez mieszkańców naszego powiatu, jako dojazd do miejsc pracy, zamieszkania, siedzib gmin i powiatu. W latach 2015-2018 zmodernizowano ponad 60 km dróg za łączną wartość 44,3 mln zł, z czego ponad 30 mln zł były to środki pozyskane z zewnątrz.

Podstawowym problemem powiatowej sieci drogowej jest jej nienależyty stan techniczny, tzn. istniejące parametry geometryczne dróg (szerokość, promienie łuków poziomych i pionowych), jak również sama konstrukcja – nośność dróg jest często niedostosowana do natężenia obecnego ruchu. Niedostatecznie jest również rozwinięta infrastruktura drogowa w postaci kanalizacji deszczowej, chodnika, miejsc parkingowych itp. Z analizy stanu technicznego dróg wynika, że jeszcze ponad 200 km dróg wymaga przebudowy, a nieco ponad 300 km remontów okresowych. Ogólny koszt doprowadzenia naszej sieci drogowej do stanu zadowalającego wynosi ponad 300 mln zł.

Remont ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Remont ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Powiaty od początku swego powstania i przyjęcia tak dużej ilości dróg borykają się z brakiem środków finansowych na ich modernizację. Do dziś praktycznie nie został wypracowany żaden skuteczny system finansowania utrzymania i budowy dróg lokalnych. Powiat Bielski rocznie ze środków własnych może przeznaczyć kwotę około 3-4 mln zł na budowę i przebudowę dróg. W takich warunkach finansowych nie jest możliwe doprowadzenie do szybkiej poprawy stanu naszych dróg. Niemniej od początku istnienia powiatu udało się przebudować ponad 250 km dróg, z czego w okresie ostatniej kadencji w latach 2015-2018 ponad 60,6 km . Było to możliwe tylko dzięki bardzo dobrej współpracy i pomocy wszystkich samorządów gmin naszego powiatu, jak również corocznemu zdobywaniu/pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych z takich programów jak Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, rezerwa budżetu państwa itp. Niestety od roku 2008 nie ma możliwości sięgania po środki unijne, które obecnie kierowane są tylko na drogi krajowe i wojewódzkie.

Ze względu na wysokie koszty budowy dróg (szczególnie w ostatnich dwóch latach) władze Powiatu starają się wykonać jak najwięcej prac drogowych własnymi siłami przy pomocy jednostki powołanej do utrzymania dróg, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. W chwili obecnej potencjał wykonawczy PZD niemal całkowicie wystarcza na wykonywanie robót związanych z całorocznym utrzymaniem dróg. Jednostka ta posiada sprzęt i pracowników stałych, dodatkowo corocznie zatrudnia od 10 do 15 pracowników sezonowych w ramach robót publicznych. Tylko w ostatnich czterech latach pozwoliło to – oprócz wykonywania robót utrzymaniowych – na zrealizowanie dodatkowych zadań takich jak: w mieście Bielsk Podlaski – budowa ścieżki pieszo-rowerowej długości 2,8 km przy drodze powiatowej nr 1601B – ulica Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Kleeberga do mostu przed m. Biała; przebudowa drogi powiatowej nr 1599B w Brańsku długości 1,343 km w kierunku Załuskich; wykonanie ponad 6,571 km modernizacji dróg na terenie powiatu przy pomocy grysów, emulsji itp. Potwierdza to, że kierunek przyjęty i realizowany przez Zarząd Powiatu, polegający na wzmacnianie potencjału wykonawczego PZD jest właściwy i przynosi konkretne efekty.

Most w Holonkach

Wyremontowany most w miejscowości Holonki

Ogółem w latach 2015-2018 przebudowano 60,603 km dróg, w tym powierzchniowo utwardzono 6,571 km. Wartość całkowita zrealizowanych inwestycji wyniosła 44 mln zł. Z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 14 mln zł, natomiast do realizacji zadań ze środków zewnętrznych pozyskano 30 mln zł.

 

pzd

Powrót na początek strony