Stan środowiska na terenie powiatu bielskiego

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji w dniu 22 listopada br. zapoznała się z informacją o stanie środowiska na terenie Powiatu, opracowaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Jak wynika z przedstawionego dokumentu, od września 2012 r. do października 2013 r. na terenie powiatu przeprowadzono łącznie 51 kontroli w najbardziej uciążliwych podmiotach i obiektach, w niektórych przypadkach wymierzając kary pieniężne za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Głównymi zagrożeniami dla czystości środowiska są: emisja zanieczyszczeń powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadowa, hałas przemysłowy i komunikacyjny, emisja pól elektromagnetycznych oraz skażenia chemiczne (przemysłowe i transportowe).

Generalnie stan środowiska na terenie powiatu należy ocenić jako dobry. W kwestii zanieczyszczeń powietrza, zgodnie z informacją, emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem z terenu powiatu wyniosła 38 ton i wykazuje tendencję malejącą, natomiast rośnie emisja zanieczyszczeń gazowych – w 2012 r. wyniosła 34 838 ton. Głównymi sprawcami zanieczyszczeń powietrza są miasta – ciepłownie miejskie i osiedlowe oraz zakłady przemysłowe, w większości zlokalizowane w Bielsku.

Niekorzystnie przedstawia się stan wód powierzchniowych, oceniany przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły. Rzekę Białą, przepływającą przez Bielsk Podlaski, ulokowano jako stan ekologiczny umiarkowany (III klasa czystości wód), ale biorąc pod uwagę kryterium chemiczne, jej stan oceniono jako poniżej dobrego ze względu na przekroczenia stężeń sumy czynników chemicznych. Jako dobry należy za to ocenić stan chemiczny wód podziemnych. Stwierdzono jedynie podwyższoną zawartość żelaza geogenicznego oraz obniżoną zawartość tlenu w wodzie podziemnej.

Kolejnym czynnikiem zagrażających środowisku są odpady przemysłowe i komunalne Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie powiatu w 2012 r. wyniosła 6,7 tys. ton, a komunalnych – 10 658,21 ton. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, obiekty handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, obiekty turystyczne i targowiska. Na terenie powiatu wytworzono 67 ton odpadów niebezpiecznych, zebrano 739 ton, natomiast w instalacjach odzyskano 586 ton. Istotne jest tu zagrożenie powodowane przez odpady niebezpieczne, głównie z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, oraz baterie i akumulatory.

Z wykonanych w 2012 r. pomiarów hałasu wynika, iż przekroczenia jego dopuszczalnych norm zanotowano w Bielsku Podlaskim. Przekroczono poziomy długookresowe o 9,2 dB – poziom dzienno-wieczorno-nocny oraz o 10,7 dB – poziom nocny. Nie ma natomiast zagrożeń ze strony zakładów przemysłowych, które wprowadziły lub wprowadzają szereg zabezpieczeń akustycznych, eliminujących hałas na terenach mieszkalnych.

W minionym okresie nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz awarii przemysłowych i komunikacyjnych zagrażających środowisku.

 

pd

Powrót na początek strony