Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Bielskim na lata 2013-2018 została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r.

Cele oraz kierunki działań zawarte w strategii przewidują pozytywne zmiany w następujących obszarach zjawisk społecznych: system pieczy zastępczej, edukacja dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezdomność, bezrobocie, oraz ochrona zdrowia.

Przewidywane zmiany dotyczą przede wszystkim minimalizowania negatywnych zjawisk społecznych, poprzez optymalizację oddziaływań naprawczych i profilaktycznych. Oddziaływania uwzględnione w strategii z pewnością usprawnią system pieczy zastępczej. Sprawią, iż system ten stwarzać będzie odpowiednie warunki do rozwoju dzieci i młodzieży. Objęcie dzieci z pieczy zastępczej specjalistycznym poradnictwem, wsparciem wolontariuszy przyczyni się do poprawy funkcjonowania małoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Oddziaływania zawarte w niniejszej strategii skutecznie będą redukować przyczyny i skutki przemocy domowej jak i rówieśniczej. Wdrażanie różnorodnych instrumentów z obszaru aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w sposób istotny poprawi sytuację tej grupy społecznej na lokalnym rynku pracy. Pośrednio, aktywizacja ta przekładać się będzie na zjawisko występowania ubóstwa i bezdomności na terenie powiatu bielskiego.

 

pd

Powrót na początek strony