W Bielsku powstanie klinika kardiologii inwazyjnej

Od kilku miesięcy trwają starania o nawiązanie współpracy z czołowymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju w celu otwarcia przy bielskim szpitalu oddziału kardiologii inwazyjnej. Sukcesem zakończyły się negocjacje z firmą Necor sp. z o.o., która wyraziła zainteresowanie otwarciem swojej filii w Bielsku Podlaskim.

Zarząd i Rada Powiatu we współpracy z dyrekcją szpitala podjęły działania w celu umożliwienia budowy kliniki przy szpitalu powiatowym. Zarząd 31 października podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na budowę kliniki. Swoje zainteresowanie inwestycją zgłosiła jedynie firma Necor sp. z o.o. Jej oferta jest bardzo korzystna dla Powiatu Bielskiego, gdyż zakłada przebudowę i rozbudowę na własny koszt istniejącego parterowego budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala – dobudowy dwóch pięter. Warunkiem takiej współpracy miałoby być zawarcie 10-letniej umowy dzierżawy, przy czym wartość stawki czynszu dzierżawnego miałaby być stopniowo zwiększana i docelowo wynosić miesięcznie 15 tys. zł plus wartość podatku VAT oraz dodatkowo podlegałaby waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług. Rozbudowane obiekty stanowiłyby własność Powiatu, natomiast klinika zawrze odrębne umowy ze szpitalem na dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków. Możliwe jest także odpłatne korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szpitalnych do celów dalszego leczenia pacjentów.

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad XXVI sesji 22 listopada br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, na okres powyżej trzech lat i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Podczas dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwały Wicestarosta Piotr Bożko w swoim wystąpieniu podkreślił, oprócz wymienionych wyżej korzyści dla Powiatu – tę najważniejszą dla jego mieszkańców – szybki dostęp do leczenia kardiologicznego na najwyższym poziomie, ratującego życie i zdrowie pacjentów.

Oddanie do użytku kliniki przewiduje się na koniec roku 2014. Zatrudnieni w niej będą wysokiej klasy będą lekarze kardiolodzy. Zakres wykonywanych usług medycznych obejmie bardzo szeroką ich gamę – m.in. interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej, diagnostykę i leczenie niewydolności serca, wad nabytych i wrodzonych serca, leczenie zaburzeń rytmu serca oraz leczenie kardiochirurgiczne serca.

 

pd

Powrót na początek strony