Wszyscy jesteśmy załogą! Sieci współpracy i samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Sieć jest formą doskonalenia zawodowego, która umożliwia nauczycielom samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności. Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły nauczycieli lub dyrektorów, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

Ilustracja do artykułu IMG_20170530_143607-640.jpg

Spotkanie nauczycieli na temat
„Brudząc się poznaję świat – kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci”

W pracach jednej sieci uczestniczy ok. 20–25 nauczycieli. Pracą każdej z nich kieruje koordynator – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim. Uczestnicy sieci spotykają się około trzech razy w roku szkolnym na spotkaniach konsultacyjnych. Ponadto mogą podejmować działania oraz wymieniać się doświadczeniami poprzez specjalnie stworzoną pocztę e-mail. Sieć pozwala zaangażować wszystkich uczestników w proces uczenia się, gdyż owo uczenie odbywa się zespołowo – z innymi i od innych. Zagadnienia poruszane na spotkaniach sieci wynikają z codziennej pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi, a propozycje tematów zbierane są na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym.

Celem działania sieci jest m.in.: wymiana doświadczeń między uczestnikami; analiza przykładów dobrych praktyk; poszerzenie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci; nawiązywanie kontaktów i współpraca między szkołami. Udział w sieciach współpracy i samokształcenia jest dobrowolny a nauczyciele nie ponoszą kosztów związanych z doskonaleniem.

Od 2015 roku przy bielskiej Poradni działają trzy sieci współpracy i samokształcenia:

1) Sieć Współpracy i Samokształcenia „Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego” – dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pracujących w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przygotowujących do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej oraz nauczycieli klas I-III.

Koordynatorami sieci są Alicja Malinowska-Smotek oraz Katarzyna Szpakowska. Zrealizowana tematyka doskonalenia: „Jak możemy współpracować, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym doświadczeniem”, „Jak pracować z uczniem zdolnym”; „»Bajki-pomagajki« czyli terapeutyczna funkcja książki w pracy z dzieckiem”; „Ruch, taniec i muzyka czyli wykorzystanie choreoterapii w pracy nauczyciela”; „Rozwój grafomotoryki i jej zaburzenia oraz sposoby usprawniania”; „Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia”; „Przejawy zaburzeń sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym oraz metody ich kompensacji”; „Konstruowanie programów terapeutycznych”, „Brudząc się poznaję świat – kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci”.

2) Sieć Specjalistów – Logopedów Szkolnych – koordynatorzy Maria Marciniak-Kraśko oraz Bożena Konobrocka.

Zrealizowana tematyka doskonalenia: „Zaburzenia połykania”, „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą »porannego kręgu«”, „Moje sposoby wywołania głoski »r«”, prezentacja sali „Doświadczania świata”, „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) w szkole i życiu codziennym”, „Kinezjologia edukacyjna jako metoda wspomagająca pracę logopedy”.

Udział w spotkaniach biorą logopedzi zatrudnieni w przedszkolach i szkołach z terenu działania Poradni.

3) Sieć Specjalistów – Pedagogów i Psychologów Szkolnych – doskonalenie koordynują Helena Kondrusik-Kołos oraz Irena Folwarska.

Zrealizowana tematyka doskonalenia: „Całościowe zaburzenia rozwoju – praca z dzieckiem”, „Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny”, „Trening pewności siebie” – program wsparcia dla dzieci, ofiar przemocy rówieśniczej, „Przemoc rówieśnicza – podstawowe informacje”.

Udział w sieci biorą specjaliści zatrudnieni w szkołach z miasta Bielsk Podlaski oraz powiatu bielskiego.

Sieci współpracy i samokształcenia to nowa forma doskonalenia, w której cyklicznie uczestniczy ponad 100 nauczycieli. Prowadzone badania ewaluacyjne wskazują na zgodność poruszanej tematyki doskonalenia z oczekiwaniami uczestników oraz na potrzebę kontynuacji tej działalności. Materiały wypracowane na spotkaniach sieci współpracy dostępne są na stronie internetowej Poradni www.ppp-bielsk.pl.

 

Katarzyna Szpakowska, pedagog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Powrót na początek strony