Wynagrodzenia nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych

Zarząd powiatu przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Ilustracja do artykułu nauczyciel640.jpg

Zobowiązuje go do tego ustawa – Karta nauczyciela, która nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek poddania analizie poniesionych wydatków na wygrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia.

Powiat bielski na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 roku wydał 11,9 mln zł. Najwięcej, bo ponad 10 mln zł przeznaczono na pensje dla nauczycieli dyplomowanych. Najmniej – ok. 215 tys. zł – kosztowały budżet powiatu wynagrodzenia dla nauczycieli stażystów.

Wysokość obowiązujących od 1 września 2020 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynosi:
– nauczyciel stażysta – 2949 zł,
– nauczyciel kontraktowy – 3034 zł,
– nauczyciel mianowany – 3445 zł,
– nauczyciel dyplomowany – 4046 zł.

Tymczasem w powiecie bielskim średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli za 2020 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawia się następująco (w nawiasie podajemy wysokość wymaganego przepisami średniego wynagrodzenia brutto nauczycieli za 2020 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego):
– nauczyciel stażysta – 3344,30 zł (3344,30 zł),
– nauczyciel kontraktowy – 4178,77 zł (3778,77 zł),
– nauczyciel mianowany – 4902,19 zł (4902,19 zł),
– nauczyciel dyplomowany – 6397,91 zł (6263,91 zł).

Oceniając wysokość zarobków nauczycieli należy zastrzec, iż w ich skład oprócz wynagrodzenia zasadniczego wchodzi aż 20 innych składników. Najważniejsze z nich to m.in. dodatek za wysługę lat, dodatek wychowawcy klasy, dodatek motywacyjny, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród. Wpływając na średnią wynagrodzeń, deformują nieco spojrzenie na realną wysokość osiąganych przez nauczycieli dochodów. Nie zawierają także istotnej informacji, jakie są ponoszone przez nich rzeczywiste nakłady pracy. Wielu z nich pracuje bowiem w wymiarze pracy przekraczającym jeden etat.

Przyjęte sprawozdanie trafi teraz do rady powiatu, która zajmie się jego analizą na najbliższej sesji, do regionalnej iżby obrachunkowej, dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat oraz do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

 

pd, agt, em, fot. Stefan Meller, Pixabay

Powrót na początek strony