XII sesja Rady Powiatu

Dwudziestego ósmego listopada br. obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Porządek obrad obejmował bardzo zróżnicowaną tematykę, od bieżących spraw powiatu poprzez sprawozdawczość aż po planowanie posiedzeń komisji stałych w 2020 r.

Ilustracja do artykułu Sesja.jpg

Niewątpliwie najciekawszym zagadnieniem było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Powiat Bielski na wniosek gminy Orla organizuje przejazdy autobusowe na linii Bielsk Podlaski – Parcewo – Spiczki – Orla – Krywiatycze. Po podjęciu uchwały z wybranym przewoźnikiem zostanie zawarta stosowna umowa. Wystąpiono także z wnioskiem do wojewody podlaskiego o dopłatę na ten cel z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Linia komunikacyjna, z której skorzystają mieszkańcy gmin Orla i Bielsk Podlaski, zostanie uruchomiona z początkiem roku 2020.

Rada zapoznała się z informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa. Jest to pewne novum w praktyce samorządu powiatowego, do tej pory bowiem organ ten składał informację analityczną na temat stanu środowiska. Jest to konsekwencją zmian w przepisach prawnych, które zniosły obowiązek przedkładania informacji w dotychczasowym kształcie.

Interesującym z punktu widzenia osób niepełnosprawnych było zwiększenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży, dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i pomocniczy, likwidacji barier architektonicznych oraz działalności warsztatu terapii zajęciowej. Kwota przeznaczona na powyższe zadania została powiększona o blisko 69 tys. zł.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu przedstawionym przez starostę Sławomira Jerzego Snarskiego, analizą oświadczeń majątkowych radnych i członków zarządu. Podjęto uchwały w sprawach finansowych oraz planów pracy Rady i jej komisji stałych na przyszły rok, a także zmiany nazwy Zaocznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. W zakresie spraw majątkowych podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości powiatowych.

Ze szczegółowym porządkiem obrad oraz materiałami sesyjnymi można zapoznać się na naszej stronie internetowej http://powiatbielski.esesja.pl/posiedzenie/af91bd77-6236-4.

 

pd

Powrót na początek strony