XVII sesja Rady Powiatu

Czerwcowa sesja Rady Powiatu zdominowana została przez tematy związane z oceną działalności Zarządu Powiatu w ubiegłym roku i prowadzoną przez ten organ wykonawczy gospodarką finansową. Poświęciliśmy temu osobny artykuł, obecnie natomiast zajmiemy się pozostałymi problemami ujętymi w porządku obrad sesji.

Ilustracja do artykułu XVII sesja.JPG

XVII sesja Rady Powiatu odbyła się w zdalnym trybie obradowania

Wiodącym tematem podczas sesji była sprawozdawczość. Zarząd przedstawił Radzie szereg sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych powiatu i innych instytucji. Radni mieli zatem możliwość zapoznania się z pracą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim (dawniej Rodzinny Dom Dziecka) i Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Dwie rozpatrywane informacje dotyczyły bielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jedną z nich było sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SPZOZ, natomiast sprawozdanie finansowe zakładu za ubiegły rok zostało zatwierdzone przez radę poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Inną kategorią spraw rozstrzyganych w formie uchwał było wyrażenie przez Radę zgody na podjęcie przez zarząd i jednostki organizacyjne Powiatu określonych działań. Udzielono zatem zgody na przystąpienie powiatu do realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO – II edycja)”. Projekt obejmuje przyznawanie bonów edukacyjnych dla mieszkańców subregionu łomżyńskiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wyrażono także zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu zawieranych z podmiotami zewnętrznymi – na wynajem sali gimnastycznej w budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim oraz pomieszczenia przeznaczonego na sklepik w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej 12.

Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące spraw finansowych, tj. zmian w budżecie Powiatu na bieżący rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

pd

Powrót na początek strony