XX i XXI sesje Rady Powiatu

W lutym i marcu br. na dwóch sesjach obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Podjęła ona 15 uchwał, zapoznała się z 13 sprawozdaniami i informacjami oraz dwiema uchwałami innych podmiotów.

Ilustracja do artykułu sesja Rady Powiatu.jpg

Na sesji 14 lutego Rada Powiatu podjęła uchwały:
– w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2017-2021,
– w sprawie określenia zadań na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
– w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego,
– w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski,
– w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
– w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
– w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu,
– w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 rok,
– w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Rada Powiatu zapoznała się:
– z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu bielskiego w 2016 roku,
– z rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok,
– ze sprawozdaniem Starosty Bielskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2016 roku,
– sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bielski za rok 2016,
– z informacją o wydzierżawianych pomieszczeniach w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego i użytkowanych przez SPZOZ, według stanu na miesiąc grudzień 2016 r.,
– ze sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,
– ze sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady Powiatu w 2016 roku: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Rada Powiatu zapoznała się z uchwałami innych podmiotów:
– uchwałą nr II-00312-46/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2017 rok w budżecie powiatu bielskiego,
– uchwałą nr VI/17/2016 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Na sesji 23 marca Rada Powiatu podjęła uchwały:
– w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk na realizację inwestycji drogowej,
– w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 rok,
– w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniami i informacjami:
– sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2016 rok,
– informacją o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r.

 

pd

Powrót na początek strony