XXII sesja rady powiatu

Osiemnastego lutego br. obradowała rada powiatu. Większość rozpatrywanych spraw dotyczyła sprawozdawczości z działalności komisji rady, jednostek organizacyjnych powiatu i służb.

Ilustracja do artykułu Zdalne obrady 22. sesji rady powiatu - sprawozdanie z prac zarządu przedstawia starosta Sławomir Jerzy Snarski.png

Zdalne obrady 22. sesji rady powiatu – sprawozdanie z prac zarządu przedstawia starosta Sławomir Jerzy Snarski

Podjęto także kilka uchwał dotyczących spraw finansowych oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora bielskiego szpitala.

Obrady rozpoczęte przez żelazne punkty porządku każdej sesji – ustalenie quorum, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, poświęcone zostały przede wszystkim składanymi sprawozdaniami. Starosta Sławomir Jerzy Snarski przedstawił relację z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, radni zapoznali się też z przedłożoną przez niego informacją o pracach komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w ubiegłym roku. Kolejne sprawozdania dotyczyły stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu bielskiego za 2020 roku, wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a także wydzierżawianych pomieszczeniach w budynkach stanowiących własność powiatu bielskiego i użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Osobną kategorią informacji, z którymi zapoznali się radni, stanowiły sprawozdania z prac komisji stałych rady powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej za ubiegły rok.

Rada powiatu stosowną uchwałą powołała komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w skład komisji weszło sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego (powiatu bielskiego), w tym jej przewodniczący. Siódmym członkiem komisji został przedstawiciel rady społecznej SPZOZ.

Obrady sesji zakończyło podjęcie uchwał w sprawach finansowych powiatu, tj. w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej, a także krótka dyskusja w sprawach różnych, w której poruszono problemy związane z sytuacją w bielskim szpitalu.

 

pd

Powrót na początek strony