XXII sesja Rady Powiatu

Na sesji 27 kwietnia br. Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 20170427_103535_HDR pd 640.jpg
  • zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim od 1 stycznia 2018 r.,
  • wyrażenia zgody na zawarcie po umowie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok,
  • zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
  • zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniami i informacjami:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bielskiego za rok 2016,
  • z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowych programów realizowanych w 2016 roku z obszaru pomocy społecznej wraz z oceną zasobów pomocy społecznej,
  • sprawozdaniem z działalności Rady Społecznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2016 rok,
  • sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.

 

pd

Powrót na początek strony