XXIII sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu podczas obrad XXIII sesji 5 czerwca br. podjęła uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 20170605_100903_HDRa.jpg

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2016 rok,
– zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski,
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej,
– w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 marca 2017 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie poparcia dla przyjęcia Karty Samorządności,
– w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok,
– w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022,
– w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bielskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

Rada Powiatu zapoznała się z informacjami i sprawozdaniami:
– informacją z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za rok 2016,
– informacją z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2016 roku,
– sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 r. przeprowadzonej w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony