XXX sesja Rady Powiatu

Ostatnia sesja przed przerwą wakacyjną, która miała miejsce 25 czerwca br., miała bardzo bogaty program, porządek obrad zawierał bowiem aż 23 punkty. Mimo tego radni bardzo sprawnie poradzili sobie z realizacją zaplanowanego programu, podejmując wiele uchwał i zatwierdzając liczne sprawozdania i informacje.

Najwięcej czasu zabrało radnym Rady Powiatu rozpatrzenie licznych projektów uchwał i przeprowadzanie głosowania nad ich podjęciem. W sumie Rada podjęła aż 16 uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2013 rok,
 • określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Bielskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków,
 • nadania nowego statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim,
 • wyrażenia zgody na zawarcie, po umowach na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów najmu i użyczenia tych samych części nieruchomości, będących własnością Powiatu Bielskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim,
 • wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa,
 • udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin:
  – Bielsk Podlaski,
  – Boćki,
  – Brańsk,
  – Orla,
  – Wyszki,
  – Brańsk,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok,
 • zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok,
 • zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022.

Ponadto Rada Powiatu rozpatrzyła i zatwierdziła::

 • sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
 • sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2013 rok,
 • informację z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za 2013 rok,
 • informację z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2013 roku,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok,
 • sprawozdanie finansowe Powiatu Bielskiego za 2013 r.

Największą uwagę radnych Rady Powiatu przykuła procedura udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. W porządku obrad znalazły się cztery punkty związane z tą procedurą: wyniki kontroli wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za ubiegły rok dokonanej przez Komisję Rewizyjną, sprawozdanie finansowe Powiatu oraz uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium.

Na uwagę zasługują również podjęte przez Radę Powiatu uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej samorządom gminnym. Pomoc ta dotyczy dofinansowania uroczystości i imprez organizowanych przez gminy, a jej celem jest promowanie osiągnięć Powiatu Bielskiego w związku z przypadającym na rok bieżący jubileuszem 15-lecia funkcjonowania Powiatu.

Ważną dla mieszkańców Bielska Podlaskiego i okolicznych miejscowości jest podjęta uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Bielskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków. Wprowadziła ona istotną zmianę, polegającą na wyłączeniu z komunikacji dalekobieżnej przystanku autobusowego znajdującego się w centrum miasta naprzeciw ratusza. Zmianę taką wprowadzono po przeprowadzeniu analizy lokalizacji przystanków, między innymi pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym miejscu zdarzają się przypadki zakłócające bezpieczny ruch samochodowy, w związku z korzystaniem przez kilku przewoźników z tej samej zatoki o zbliżonej godzinie odjazdu. Obecnie z tego przystanku będzie korzystała tylko komunikacja miejska wyłączając przewoźników komunikacji dalekobieżnej, co poprawi płynność ruchu drogowego w tym obszarze. Zmiana ta nie wpłynie negatywnie na podróżnych korzystających z tego rodzaju komunikacji, ponieważ na ulicy Mickiewicza w pobliżu skrzyżowania z ul. 11 Listopada znajduje się przystanek komunikacyjny z którego korzystają wszyscy przewoźnicy.

 

pd

Powrót na początek strony