Z prac Zarządu Powiatu – styczeń – luty 2014

Na posiedzeniu 2 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

• w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok,
• w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Bielskiemu odrębnymi ustawami na 2014 rok,
• w sprawach upoważnień kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wyrażenia zgody na awaryjne zajęcie działki położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 1, będącej współwłasnością Powiatu Bielskiego, miasta Bielsk Podlaski i gminy Bielsk Podlaski, wyrażając zgodę na jej zajęcie na zasadach określonych § 3 i § 6 uchwały nr 82/238/01 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Bielskiego, wydzierżawiane w trybie bezprzetargowym oraz stawek opłat za umieszczanie reklam.

Zarząd zapoznał się z oświadczeniem Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w sprawie użytkowania urządzenia do kontroli prędkości pojazdów, zakupionego ze środków Powiatu Bielskiego.


* * *


Na posiedzeniu 14 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
• w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2014 roku oraz określenia trybu jej prac,
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022,
• w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim za IV kwartał 2013 r. oraz zatwierdził projekt umowy zlecenia zawieranej z Bielskim Domem Kultury w Bielsku Podlaskim w sprawie promocji Powiatu Bielskiego.

Zarząd rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2014 rok, wyrażając zgodę na dokonanie wnioskowanych zmian.


* * *


Na posiedzeniu 23 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
• w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2013 r.,
• nr 3/22/14 – w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej na łączną sprzedaż lokali stanowiących mienie Powiatu Bielskiego, znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim: lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze budynku o powierzchni użytkowej 43,27 mkw. wraz z lokalem przynależnym – piwnicą o powierzchni 6,87 mkw. oraz lokalu użytkowego położonego w podpiwniczeniu budynku o powierzchni użytkowej 32,20 mkw.,
• nr 3/23/14 – w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu na łączną sprzedaż lokali znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim,
• nr 3/24/14 – w sprawie ustalenia wysokości wadium w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż lokali znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim,
• nr 3/25/14 – w sprawie upoważnienia Starosty Bielskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim do podpisania aneksów do umowy ramowej i podejmowania decyzji dotyczących merytorycznej i finansowej realizacji projektu systemowego pt. Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
• nr 3/26/14 – w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok.
Ponadto Zarząd wydał postanowienie opiniujące zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi nr 1686B Gredele – Koszki od km rob. 0+000 do km rob. 0+811,75” zgodnie z przedłożonym rodzajem i zakresem robót.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził:
• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski (materiał sesyjny),
• projekt ogłoszenia w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na łączną sprzedaż lokali znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim,
• projekt wniosku Zarządu Powiatu do Wójta Gminy Wyszki w sprawie bezpłatnego przekazania działki nr 13/2 o pow. 0,0316 ha położonej w obrębie wsi Budlewo z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1578B.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:
1) Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego do 31 marca 2014 r. dla uczennicy klasy III II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
b) wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego od drugiego semestru roku szkolnego 2013/2014 do ukończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 dla uczennicy klasy I I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.
Zarząd wyraził zgodę na organizację nauczania indywidualnego dla ww. uczniów.
2) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie propozycji wykonania prac remontowych w budynkach przewidzianych do remontu w I i II kwartale 2014 r. oraz zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie ww. prac, zabezpieczając środki finansowe na ten cel.
3) Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na 2014 rok.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją Sekretarza Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z renowacją i odbudową urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na obiekcie „Andryjanki – Siekluki”, gmina Boćki, województwo podlaskie.


* * *


Na posiedzeniu 30 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
• uchwały w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2013 r.: Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski, Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządowi Oddziału Podlaskiego,
• uchwałę zmieniającą uchwałę nr 24/73/13 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz zmieniającą uchwałę nr 153/338/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
• w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok,
• w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za IV kwartał 2013 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą nr II-00312-49/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2014 rok w budżecie Powiatu Bielskiego.

Zarząd Powiatu zatwierdził dokumenty, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
• projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego niezbędnych do stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach wsi Mokre, gm. Bielsk Podlaski, wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej nr 1679B (droga 1681B – Topczykały – Podbiele – Mokre – Knorydy – Starowieś – Boćki),
• projekt rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2013 r. z tytułu umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Miasta Białystok,
• projekt porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z terenu Miasta Stołecznego Warszawa do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu Bielskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:
1) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie:
a) rozwiązania porozumienia zawartego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w sprawie użyczenia pomieszczenia nr 110 w budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim oraz zawarcia porozumienia w sprawie użyczenia pomieszczenia nr 106.
Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie dotychczas obowiązującego porozumienia oraz na zawarcie porozumienia w sprawie użyczenia innego pomieszczenia;
b) wyrażenia zgody na wskazanie pracownika Starostwa Powiatowego jako odpowiedzialnego za monitorowanie efektu osiągniętego w zakresie zrealizowanego przez Powiat Bielski zadania „Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej w Powiecie Bielskim” oraz zlecenie weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych niezależnemu weryfikatorowi.
Zarząd wyraził zgodę na wskazanie pracownika odpowiedzialnego za monitorowanie efektu osiągniętego w zakresie zrealizowanym przez Powiat Bielski oraz na zlecenie weryfikacji raportu przez niezależnego weryfikatora;
2) Starosty Bielskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań z tytułu naliczenia odsetek w ramach realizowanego projektu: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu szkolenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie w planie finansowym Starostwa Powiatowego środków finansowych z przeznaczeniem na ww. cel.
3) dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia kuchennego oraz centrali telefonicznej.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenia środków finansowych na zakup ww. wyposażenia.
4) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2014 rok.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki zgodnie z przedłożonym wnioskiem.


* * *


Na posiedzeniu 6 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
• w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2013 r.,
• w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2014 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
• informację Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim pn. „Roczne sprawozdanie z działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2013 roku”,
• informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pn. „Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Bielskiego w 2013 r.”,
• sprawozdanie Starosty Bielskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2013 roku,
• informację o wydzierżawianych pomieszczeniach i budynkach stanowiących mienie Powiatu Bielskiego według stanu na grudzień 2013 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego niezbędnych do stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach wsi Mokre, gm. Bielsk Podlaski, wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej nr 1679B (droga 1681B – Topczykały – Podbiele – Mokre – Knorydy – Starowieś – Boćki), upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałami Rady Gminy Wyszki, podjętymi na posiedzeniu 29 stycznia 2014 r.:
• nr XXIV/291/14 – w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Bielskiego nieruchomości położonej w obrębie wsi Budlewo,
• nr XXIV/293/14 – w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu (z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski – Topczewo do skrzyżowania z droga gminną w m. Budlewo),
• nr XXIV/294/14 – w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu (z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski – Topczewo do m. Ignatki),
• nr XXIV/295/14 – w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu (z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogę powiatową nr 1592B Wyszki – Mierzwin – Olędzkie).

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:
1) Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie zatwierdzenia naboru uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2014/2015.
Zarząd zatwierdził plan naboru uczniów do klas pierwszych, z wyjątkiem klasy o profilu technik ekonomista w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej ze względu na znikome zainteresowanie młodzieży.
2) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej poddzierżawienia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 32.
Zarząd nie wyraził zgody na poddzierżawienie lokalu użytkowego innemu podmiotowi.


* * *


Na posiedzeniu 13 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
• w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2013 r.: Młodzieżowemu Klubowi Taekwon-do Bielsk Podlaski, Klubowi Tenisa Stołowego w Bielsku Podlaskim oraz Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”,
• w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok.
Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok,
• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022.

Zarząd Powiatu zatwierdził dokumenty, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
• projekt rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2013 r. z tytułu umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku,
• projekty porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Siemiatyckiego,
• projekt porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Bielskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Grudziądz,
• projekt porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z Miasta Białegostoku do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bielskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie,
• projekt porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Białystok umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Bielskiego,
• projekt porozumienia w sprawie przyjęcia dzieci pochodzących z terenu Miasta Białegostoku do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bielskiego oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie,
• projekt aneksu nr 5 do porozumienia z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Miasta Białegostoku oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przygotowania i złożenia do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosku o dofinansowanie z tworzonej rezerwy subwencji ogólnej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1654B w miejscowości Orla na rzece Orlanka”.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:
1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wyrażenia zgody na zakup planowanego dodatkowego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w 2014 r.
Zarząd wyraził zgodę na zakup dodatkowego wyposażenia.
2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w realizowanych projektach, ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.
Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w realizowanych projektach, ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.
b) dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2014 rok.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
3) Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie dokonania w planie finansowym jednostki na 2014 rok.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
4) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wykonania prac remontowych klatki schodowej i korytarza IV piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na ww. cel.
5) Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie:
a) dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2014 rok,
b) dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na 2014 rok.
c) dokonania zmian w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim na 2014 rok.
Zarząd wyraził zgodę dokonanie zmian w planach finansowych ww. jednostek.
6) Kierownika Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 r.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 r.
7) Geodety Powiatowego w sprawie:
a) dokonania zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 r.
b) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022 kwot wydatkowanych w latach poprzednich, kwot przyznanych na lata 2014 i 2015 oraz zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych operacji pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki – Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022.


* * *


Na posiedzeniu 20 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
• stanowisko Zarządu w odpowiedzi na wnioski komisji stałych Rady Powiatu,
• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego niezbędnych do stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek:
• położonych na gruntach wsi Boćki oraz Wiercień, wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej nr 1691B (Łubin Kościelny – Truski – Olszewo – Boćki),
• położonych na gruntach wsi Hawryłki oraz Starowieś gm. Boćki, wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej nr 1692B (Łubin Kościelny – Koszewo – Dębowo – Chojewo – Bodaczki – Wiercień – Hawryłki – droga 1679B).

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:
1) Skarbnika Powiatu w sprawie zmiany częstotliwości przedstawiania Zarządowi Powiatu przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim sprawozdań oraz informacji finansowych – Zarząd zaaprobował wniosek.
2) Geodety Powiatowego w sprawie zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z renowacją i odbudową urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na obiekcie Andryjanki – Siekluki, gmina Boćki, województwo podlaskie” – Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa.

 

pd

Powrót na początek strony