Z prac Zarządu Powiatu 12 czerwca 2014 r.

Na posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Bielski darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 124/3 o pow. 0,0037 ha, położonej w obrębie Piliki, gmina Bielsk Podlaski (ponadto Zarząd Powiatu zatwierdził protokół uzgodnień, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jego podpisania),
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu bielskiego na 2014 rok.

Ponadto Zarząd zatwierdził bilans skonsolidowany Powiatu Bielskiego za 2013 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa,
– projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu powiatu bielskiego,
– autopoprawkę do projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski: naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 r., naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na remont instalacji odgromowej oraz badanie natężenia oświetlenia miejsca pracy oraz wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1679B od skrzyżowania z drogą nr 1681B – Topczykały”.

 

pd

Powrót na początek strony