Z prac Zarządu Powiatu, posiedzenie 30 maja 2014 r.

Na posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie nabycia przez Powiat Bielski w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 589/3 o pow. 0,0050 ha,
– w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 4 Andrzejowi Stepaniukowi oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
– informację z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2013 roku,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w powiecie bielskim w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim (projekt został przekazany właściwym samorządom gminnym celem zaopiniowania),
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowach na czas oznaczony do trzech lat, kolejnych umów najmu i użyczenia tych samych części nieruchomości, będących własnością Powiatu Bielskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty umów zawieranych z Gminą Boćki na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, upoważniając starostę i wicestarostę do ich podpisania.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:
1) Wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa. Zarząd zadecydował o skierowaniu wniosku do Rady Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu.
2) Wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych pokrycia dachu budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim. Zarząd zatwierdził wyniki przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych pokrycia dachu budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim oraz wyraził zgodę zawarcie umowy na wykonanie robót z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Ponadto Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, dotyczące zmian w budżecie i planach finansowych: Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

Powrót na początek strony