Z prac Zarządu Powiatu w marcu br.

Szóstego marca Zarząd Powiatu podjął m.in. uchwały: – w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego na lata 2014-2020, – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Bielsku Podlaskim. Ponadto Zarząd podjął postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1679B na odcinku od km 2+834,02 do km 3+650,19”.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął informację o stanie mienia Powiatu Bielskiego sporządzoną według stanu na 31 grudnia 2013 r., przedkładając zatwierdzony materiał na sesję Rady Powiatu w miesiącu marcu br.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekt porozumienia z Powiatem Białostockim ws. umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności i wydatkowanych środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim w 2013 roku,

Na posiedzeniu 13 marca 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2013 rok,
– w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia robót budowlanych na nieruchomości o numerze geodezyjnym 3516 położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Hołowieskiej 18,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok.

Ponadto Zarząd podjął postanowienia:
– w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulic: 1 Maja, Spółdzielczej i Parkowej w Orli”,
– w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej w Orli”.

Zarząd zapoznał się z informacją naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego nt. wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe, prowadzone przez Powiat Bielski, środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli w 2013 roku.

Na posiedzeniu 20 marca 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
– informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bielskiego za rok 2013,
– sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty umów i porozumień, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekty umów zawieranych z samorządami gminnymi na realizację zadań inwestycyjnych,
– projekt porozumienia w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie powiatu bielskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
– projekty porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów.

Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim przeprowadzonej 26-27 lutego 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu powiatu bielskiego na 2014 rok.

Na posiedzeniu 27 marca 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:
– w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Bielski darowizny nieruchomości od Gminy Wyszki (ponadto Zarząd zatwierdził protokół uzgodnień, upoważniając Wicestarostę i Sekretarza Powiatu do jego podpisania),
– w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Bielski darowizny nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
– odpowiedź na wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Bielskim na lata 2014-2018,
– informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim za rok 2013 oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok,
– sprawozdanie z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2013 rok,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2014-2022.

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa, opinią Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny dotyczącą ww. projektu.

Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 wraz ze specyfikacją sald występujących na koniec 2013 roku.

Powrót na początek strony