Zaproszenie do udziału w konkursie „Żniwa mogą być bezpieczne”

Jak każdego roku, w lipcu przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważne dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu jest zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Ilustracja do artykułu 0825-konkurs.jpg

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych, obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby,
to podstawa bezpiecznych żniw


Regulamin konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”

 1. Organizatorami konkursu są:
  • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.
 2. Honorowy patronat nad konkursem objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
 3. Wkonkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe płodów rolnych (słoma, ziarno itp.).
 4. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 25 sierpnia 2019 r.
 5. Zasady udziału w konkursie:
  • Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie lub telefonicznie (pod adresem: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. 85 678 57 07 lub 660 402 349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (pracy sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).
  • W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.
  Ocenie będzie podlegać:
  – stan techniczny maszyn używanych do prac,
  – wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,
  – wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy itp.),
  – udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15. roku życia,
  – przewóz osób na pole i z pola.
  Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub oddziału regionalnego KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.
  Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2019. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów 2019.
  Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach w celach związanych z promocją konkursu i zasad bezpiecznej pracy (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do konkursu i życzymy bezpiecznej pracy!

 

Bartłomiej Królik, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

Powrót na początek strony