Zaproszenie na XX sesję Rady Powiatu

We czwartek 26 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu tablica-rada.jpg

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnych umów najmu i dzierżawy tych samych części nieruchomości, będących własnością Powiatu Bielskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej staroście bielskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2021 rok:
  a) Komisji Budżetu i Finansów,
  b) Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych,
  c) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/19 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020-2024.
 12. Zapoznanie się z informacją w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.
 13. Zapoznanie się z informacją w sprawie oświadczeń majątkowych osób zobligowanych do ich złożenia staroście: wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Transmisja na kanale powiatowym w serwisie Youtube.

 

ek

Powrót na początek strony