Zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zawiesza się do 31 maja 2020 r. osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 010.

Ilustracja do artykułu niedoplatna pomoc prawna.jpg

Porady udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsze przesłanie drogą mailową na adres e-mail darmoweporadnictwo@starostwo.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zawierającego oświadczenie, że osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba uprawniona może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3 zarządzenia nr 13/20 Starosty Bielskiego z dnia 17 marca 2020 r., zawierającym jej imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) ustnie przez telefon pod numerem 85 833 26 16.

 

mm

Załączniki do strony

Powrót na początek strony