Polityka jakości

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.

skan: Certyfikat jakości§ 1. Celem Starostwa Powiatowego jest świadczenie usług najwyższej jakości, zgodnie z oczekiwaniami interesantów i tworzenie atmosfery sprzyjającej ich zadowoleniu dzięki ciągłemu podnoszeniu jakości obsługi oraz doskonaleniu systemu zarządzania jakością w oparciu o następujące zasady:
1) Starostwo Powiatowe pełni służebną rolę wobec interesantów – mieszkańców wspólnoty samorządowej, jaką jest powiat oraz innych osób spoza terenu powiatu,
2) kierownictwo Starostwa Powiatowego kształtuje politykę jakości i jest osobiście zaangażowane w jej realizację i przyjęte cele jakości,
3) Starostwo Powiatowe będzie dążyć do uzyskania wzrostu zadowolenia interesantów poprzez poprawę jakości świadczonych usług, szeroki dostęp do aktualnej informacji o zadaniach, zasadach funkcjonowania i pracy Starostwa oraz szeroko rozumianej informacji publicznej,
4) zagwarantowanie rzetelnej i terminowej usługi oraz zapewnienie interesantom kompleksowej informacji,
5) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry, która pozwoli na sprawne funkcjonowanie Starostwa,
6) prowadzenie monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów do doskonalenia poprzez realizację planów poprawy jakości.

§ 2. Do realizacji polityki jakości zapewnia się niezbędny sprzęt, środki techniczne, rozwój infrastruktury informatycznej.

§ 3. Politykę jakości realizują wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, których zobowiązuje się do stałego podnoszenia kwalifikacji.

§ 4. Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania wymagań i do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

§ 5. Niezależnie od wdrożonych rozwiązań systemowych, Starostwo w doskonaleniu procesu zarządzania będzie nawiązywać do modeli zarządzania jakością przyjmowanych dla administracji w krajach europejskich oraz do tzw. dobrych praktyk krajowych.

Powrót na początek strony