Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 50,26 mkw., wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 6,50 mkw. i udział w wysokości 5676/64548 części w nieruchomości wspólnej, znajdujący się w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, która w udziale w wysokości 23885/64548 części stanowi własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3650/10 o pow. 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00085595/8.

Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 50,26 m, położony na drugim piętrze, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 6,50 mkw. posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KW BI1P/00085595/8.Wspólnota Mieszkaniowa obciążona jest kredytem termomodernizacyjnym za wykonaną w 2010 r. termomodernizacją budynku. Wysokość zadłużenia przypadającego na sprzedawany lokal wyniosło na dzień 20.06.2017 r. – 2925,65 złotych.

Cena wywoławcza wynosi 120 297,00 złotych brutto.

Wysokość wadium wynosi 13 000,00 złotych.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na postawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 pokój nr 107 (I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 26 lipca 2017 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do dnia 26 lipca 2017 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisów w księgach wieczystych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty uprawniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie zabudowanej nieruchomości.

Nabywca, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby do dnia zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości i kosztów zarządzania.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargach zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.

 

Piotr Bożko
Wicestarosta

Powrót na początek strony