Przetarg na sprzedaż gruntowej nieruchomości, Bielsk Podlaski, ul. Mleczna

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3106/16 o powierzchni 0,1190 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00064883/1.

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3106/16, położona w obrębie 3 Bielsk Podlaski, gmina miejska Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej o pow. 0,1190 ha jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków i posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr BI1P/00064883/1.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 3106/16 o pow. 0,1190 ha, położona w obrębie 3 Bielsk Podlaski, wykazana jest jako użytek „Bi”.

Nieruchomość faktycznie położona jest w sąsiedztwie innych terenów zabudowanych, gruntów ornych i gruntów zabudowanych na terenach ornych. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna, wodociąg uliczny, kanalizacja sanitarna, droga o nawierzchni żwirowej. Przez nieruchomość przebiega czynny kolektor sanitarny (średnica kanału 400 mm), który jest częścią miejskiej sieci kanalizacyjnej stanowiącej połączenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z przepompownią ścieków położoną przy ul. Dubicze.

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dyspozycjami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego uchwałą nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. Działka znajduje się w części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną oraz w części pod zabudowę usługową o różnorodnym charakterze. Na powyższą nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się postępowanie w zakresie wydania ww. decyzji. Działka nr 3106/16 nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.).

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczona w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się 28 czerwca 2017 r.
Drugi przetarg odbył się 25 października 2017 r.
Trzeci przetarg odbył się 29 maja 2018 r.
Czwarty przetarg odbył się 18 września 2018 r.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 100 000,00 złotych brutto.

Wysokość wadium wynosi 10 000,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Minimalne postąpienie: 1000,00 złotych.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na postawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zgodnie ze stanowiskiem z dnia 24.08.2017 r. Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, potwierdzonym opinią Radcy Prawnego dnia 24.08.2017 r.

Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna I piętro) .

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu ustalonego wadium do 28 listopada 2018 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do 28 listopada 2018 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Za datę wpłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium). Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów związanych z okazaniem granic działki w terenie, została określona według stanu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków oraz z księdze wieczystej. Nabywca z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nabędzie prawa do wyżej opisanych czynności. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej.

W przetargu może uczestniczyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłaciły wadium w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu ww. podmiotów). W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS (lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej) winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca, który wygra przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Nabywca, który wygra przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (wejście z tyłu budynku lub pokój nr 105, tel. 85 833 11 40 lub 85 833 11 22.

Z up. Starosty

 

mgr Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu

 

md

Powrót na początek strony