Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, Ploski

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/4 o powierzchni 0,93 ha, położonej w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00042711/5.

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 252/4, położona w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski o pow. 0,93 ha jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków i posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr BI1P/00042711/5.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 252/4 o pow. 0,93 ha, położona w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, wykazana jest jako użytek „Bz” – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nieruchomość faktycznie zabudowana jest 8 domkami campingowymi drewnianymi o powierzchni użytkowej 29 mkw. każdy. Na nieruchomości znajdują się 2 kontenery sanitarne blaszane o powierzchni 15 mkw. każdy. Część działki ogrodzona jest parkanem metalowym z dwoma bramami wjazdowymi i furtkami.

Nieruchomość usytuowana jest w odległości ok. 1,2 km od drogi krajowej nr 19, w odległości kilkuset metrów od rzeki Narew, w sąsiedztwie terenów rolnych, leśnych, rekreacyjno-wypoczynkowych. Przez teren działki poza obszarem ogrodzonym, przebiega dojazd w kierunku wschodnim do nieruchomości sąsiednich, na którym mieszczą się ośrodki wypoczynkowe, w tym obiekt całoroczny pod nazwą Ptasia Osada.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Bielsk Podlaski decyzją nr RGP.6730.13.2016 z dnia 15.09.2016 r. ustalił warunki zabudowy działki dla inwestycji w zakresie budowy budynku pensjonatu oraz przebudowy zjazdów.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczona w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się 30 maja 2017 r.
Drugi przetarg odbył się 29 sierpnia 2017 r.
Trzeci przetarg odbył się 15 grudnia 2017 r.
Czwarty przetarg odbył się 28 maja 2018 r.
Piąty przetarg odbył się 17 września 2018 r.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 108 910,00 złotych brutto, z czego: 90,27% stanowi cena gruntu zabudowanego oraz domków campingowych trwale z gruntem związanych, a 9,73% cena za 2 kontenery blaszane.

Wysokość wadium wynosi 11 000,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Minimalne postąpienie: 1090,00 złotych.

Cena sprzedaży, która uzyskana zostanie w przetargu określona zostanie w wysokości proporcji procentowych:
a) 90,27% – cena gruntu zabudowanego oraz domków campingowych trwale z gruntem związanych, podlegająca zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zgodnie z interpretacją indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów Organu upoważnionego do wydawania interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr 0461-ITPP3.4512.845.2016.1.AT z dnia 30.01.2017 r.
b) 9,73% – cena kontenerów blaszanych, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stawka VAT w wysokości 23%, zgodnie z interpretacją indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów Organu upoważnionego do wydawania interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr 0461-ITPP3.4512.845.2016.2.AT z dnia 13.02.2017 r.

Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna I piętro) .

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu ustalonego wadium do 27 listopada 2018 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do 27 listopada 2018 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Za datę wpłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium). Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów związanych z okazaniem granic działki w terenie, została określona według stanu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków oraz z księdze wieczystej. Nabywca z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nabędzie prawa do wyżej opisanych czynności. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej.

W przetargu może uczestniczyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłaciły wadium w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu ww. podmiotów). W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS (lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej) winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca, który wygra przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Nabywca, który wygra przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (wejście z tyłu budynku lub pokój nr 105, tel. 85 833 11 40 lub 85 833 11 22.

Z up. Starosty

 

mgr Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu

 

md

Powrót na początek strony