Wykaz nieruchomości do oddania w najem lub dzierżawę

Załącznik do uchwały nr 28/119/18 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu lub dzierżawy Terminy wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat
1. KW BI1P/00053751/7

3607/11
Łączna pow. dzierżawy i najmu 1304,88 mkw. Część nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 3607/11 położonej przy ul. Kleszczelowskiej 1 w Bielsku Podlaskim Z przeznaczeniem na działalność leczniczą z zakresu kardiologii 31.03.2045 r. Miesięczny czynsz w następujących wysokościach od kwoty 15 300,00 złotych netto:
– 2018 r. – 30%,
– 2019 r. – 50%,
– 2020 r. – 2023 r. – 100%,
– 2024 r. – 110%,
– 2025r. – 120%,
– 2026r. – 130%,
– 2027r. – 140%,
– 2028r. – 150%,
– 2029 r. – 160%,
– 2030 r. – 170%,
– 2031 r. – 180%,
– 2032 r. – 190%,
– 2033 r. – 200%.
– 2034 r. – 203%,
– 2035 r. – 206%,
– 2036 r. – 209%,
– 2037 r. – 212%,
– 2038 r. – 215%,
– 2039 r. – 218%,
– 2040 r. – 221%,
– 2041 r. – 224%,
– 2042 r. – 227%,
– 2043 r. – 230%,
– 2044 r. – 233%,
– 2045 r. – 236%
Czynsz płatny z dołu w terminie 21 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy Waloryzacja stawki czynszu corocznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, od następnego miesiąca po jego publikacji w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 2019 r.


Wykaz niniejszy wywieszono 4 września 2018 r. na 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, 3 Maja 17, 11 Listopada 4, a także zamieszczono na stronach internetowych www.powiatbielski.pl, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

 

mk

Powrót na początek strony