Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości w złotych brutto
1. KW BI1P/00075649/9

3650/3
(opis użytku: Bi – 0,2006 ha),

3650/6
(opis użytku:Bi – 0,0198 ha),

Powiat: bielski
Gmina: Bielsk Podlaski
Obręb: 3 Bielsk Podlaski
3650/3 – 0,2006 ha,
3650/6 – 0,0198 ha,

Łączna powierzchnia: 0,2204 ha.
Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, położona na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położona na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej.

Kształt:
– działka 3650/3 – wielobok,
– działka 3650/6 – prostokąt.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi:
– od północy – ulica Koszarowa,
– od wschodu – działki zabudowane oznaczone nr: 3650/7, 3650/10,
– od zachodu – działka zabudowana oznaczona nr: 3650/1,
– od południa – działki zabudowane oznaczone nr: 3650/1, 3650/10.

Od strony północnej i od strony zachodniej nieruchomość jest ogrodzona siatką metalową w ramach.

Nieruchomość wyposażona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:
– linia elektroenergetyczna,
– kanalizacja sanitarna,
– droga bitumiczna.
Przez działkę nr 3650/3 przebiega przyłącze wodociągowe wB50 i wB40 oraz przyłącze kanalizacyjne.

Działki położone w Bielsku Podlaskim, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr geod. 3650/3 i 3650/6 znajdują się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z dyspozycjami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego uchwałą nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. działki znajdują się:
1) działka o nr. geod. 3650/3 – przeznaczona pod zabudowę usługową o różnorodnym charakterze;
Zgodnie z wypisem z rozdziału II zmiany studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski – kierunki przeznaczenia, rozwoju oraz zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej:
a) przeznaczenie podstawowe:
– zabudowa usługowa komercyjna w tym handel, gastronomia, administracja, turystyka i zamieszkanie zbiorowe,
b) przeznaczenie uzupełniające:
– usługi publiczne,
– istniejąca zabudowa o innych funkcjach,
– tereny przestrzeni publicznych,
– tereny zieleni urządzonej i przyulicznej,
– komunikacja, parkingi i infrastruktura techniczna.
2) działka o nr. geod. 3650/6 – przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną intensywną.
Zgodnie z wypisem z rozdziału II zmiany studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski – kierunki przeznaczenia, rozwoju oraz zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej:
a) przeznaczenie podstawowe:
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) przeznaczenie uzupełniające:
– zabudowa usługowa, rzemieślnicza i drobna wytwórczość w formie wolnostojącej bądź wbudowanej w zabudowę mieszkaniową,
– istniejąca zabudowa o innych funkcjach,
– tereny przestrzeni publicznych,
– tereny zieleni urządzonej i przyulicznej,
– komunikacja, parkingi i infrastruktura techniczna.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski decyzją nr 54./18 znak: GP.6730.70.2018.ZT z dnia 31 marca 2018 r ustalił warunki zabudowy działek dla inwestycji w zakresie zabudowy usługowej: budowy budynku kultu religijnego Zboru Świadków Jehowy w Polsce, miejsc postojowych i infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
258 300 zł
(Cena uwzględnia należny podatek od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.], w stawce 23%).


Zarządzeniem nr 174/2015 z dnia 30 października 2015 r. Wojewoda Podlaski wyraził zgodę Staroście Bielskiemu wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 3650/3 o pow. 0,2006, 3650/6 o pow. 0,0198 ha, położonej w obrębie Bielsk Podlaski, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze BI1P/00075649/9.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 29 października 2018 r. na 21 dni, tj. od 29 października 2018 r. do 19 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, a także zamieszczeniu na stronach internetowych: www.powiatbielski.pl, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek do 11 grudnia 2018 r.

Wymieniona nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości, w odrębnym ogłoszeniu.

Bliższych informacji o nieruchomościach w wykazie można zasięgnąć w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 4, pokój nr 4 albo telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Z up. Starosty

 

mgr Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu

 

md

Powrót na początek strony